เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 88 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 88 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 87 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 87 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 86 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 86 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 85 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 85 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) [อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่องแจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (รบ.1) และรับเงินคืนค่าพิธีมอบใบปร... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่องแจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (รบ.1) และรับเงินคืนค่าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกท่านปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ประกาศการเลื่อนพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และโครงการปัจฉิมนิเทศนัก... ประกาศการเลื่อนพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 40 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 71 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 102 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 6 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 97 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 196 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 113 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 67 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 2410 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 200 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 3650 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 481 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม