ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ...

โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรี...

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพ ในการเป็นผู้ประกอบการ [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้า...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ [อ่าน : 55 ครั้ง]

การดำเนินการสอบ V-NET ศูนย์ทดส...

การดำเนินการสอบ V-NET ศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 [อ่าน : 72 ครั้ง]

การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ...

การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด ณ วันที่ 21 มค 62 [อ่าน : 87 ครั้ง]

คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วม กิ...

คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วม กิจกรรมงานวันครู 2562 ณ โรงเรียน หนองหานวิทยาฯ ในวันที่ 16 มค 62 [อ่าน : 83 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วารสาร
กำหนดการ การปฐมนิเทศ 2562

กำหนดการ การปฐมนิเทศ 2562 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะอาศ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะอาศา ช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

วารสาร ฉบับที่1 ประจำวันที่ 26...

วารสาร ฉบับที่1 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

วารสาร ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 2...

วารสาร ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 [อ่าน : 7 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ประกาศการเสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศการเสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่[อ่าน : 195 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 113 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ โครงการเดินทางไก...

ชมรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จะดำเนินโครงการเดินทางไกลอ... [อ่าน : 212 ครั้ง]

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชากา...

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิช... [อ่าน : 163 ครั้ง]

กิจกรรมการรับการประเมินมาตรฐาน...

14 พ.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงการภา... [อ่าน : 116 ครั้ง]

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน... [อ่าน : 132 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 22 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 203 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 64 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 1007 ครั้ง]

e-Learning [อ่าน : 296 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม