ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

 

ปัญญาเลิศ         เชิดชูคุณธรรม     เป็นผู้นำอาชีพ

 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

 

ยกระดับสถานศึกษา  มุ่งพัฒนาวิชาการ สร้างฝีมือแรงงานสู่อาชีพ
เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น

 

พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

 

พันธกิจที่     ๑    การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสู่ความเป็นผู้นำวิชาชีพ 

                      ด้านอาชีวศึกษา

พันธกิจที่     ๒    การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
      อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญา
      ของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่     ๓     การส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมือกับ
      สถานประกอบการและชุมชน

พันธกิจที่     ๔     การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนและบริหาร 

                       วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน

พันธกิจที่     ๕     การเพิ่มปริมาณผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม

 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

 

                อัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน               

ผู้สำเร็จการศึกษาจบแล้วมีงานทำ