ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

           วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
บนเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ของกรมอาชีวศึกษาตามโครงการของรัฐบาล
โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งให้ ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

            วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง ปี 2540 จำนวน 1,960,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2541 จำนวน 7,020,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,980,000 บาท และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 28,440,000 บาทในปีงบประมาณ 2541 ผูกพันงบประมาณ ปี 2542

 

          วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ปี 2554 จำนวน 9,100,000 บาท จำนวน 1 หลัง และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 5,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2555 จำนวน 20,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท จำนวน 1 หลัง  และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ปี 2555 จำนวน 9,000,000  บาท จำนวน 1 หลัง