หลักสุตรที่เปิดสอน
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
สาขางานช่างยนต์ สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเครื่องกล
สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานเทคนิคโลหะ
สาขางานการบัญชี สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคหกรรมการผลิต สาขาอาหารและโภชนาการ
  สาขาคหกรรมเพือการโรงแรม