ผู้บริหาร

 

 

       
    นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
   
           
นายปวิช   สุราลัย       นายฤทธิพร  แก้ววิเชียร
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร        รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวิชาการ
         
       
นายชัชวาลย์   สาระภูมิ        นายสุดชาย  บุตรแสนลี
รองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา