ข้อมูลบุคลากร

ปี 2561

ผู้บริหาร                                       5     คน
ข้าราชการ                                   12     คน
พนักงานราชการ                            11     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)            55     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)              18    คน
คนขับรถ 2 คน
นักการภารโรง  ยามรักษาการ             7    คน
รวมทั้งหมด                                  110   คน

-------------------------------------------------------------------------------

ปี 2560

ผู้บริหาร                                       5     คน
ข้าราชการ                                   13    คน
พนักงานราชการ                            11    คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)            50     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)              20    คน
คนขับรถ  2 คน
นักการภารโรง  ยามรักษาการ             6     คน
รวมทั้งหมด                                  107   คน

-------------------------------------------------------------------------------

ปี 2559

ผู้บริหาร                                       5     คน
ข้าราชการ                                   13     คน
พนักงานราชการ                            11     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)            48     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)              19    คน
คนขับรถ  2 คน
นักการภารโรง  ยามรักษาการ             6    คน
รวมทั้งหมด                                  104   คน